Backgound Page

CESRA Forum ครั้งที่ 1

 
        วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence on Soil Research in Asia : CESRA) จัดการประชุม CESRA Forum ครั้งที่ 1 โดยมี นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์ CESRA กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมประจำปีขององค์กรสมาชิกจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ของศูนย์ CESRA จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรสมาชิกศูนย์ CESRA จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ผู้แทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ นักวิชาการด้านดินที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านดิน มาร่วมระดมสมองเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการวิจัยของศูนย์ CESRA สำหรับใช้ประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567-2571) ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ Asian Soil Partnership นำไปสู่การจัดการทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งผลสำเร็จของงานวิจัยด้านดิน จะได้นำไปเผยแพร่ให้แก่ประเทศและองค์กรสมาชิกของศูนย์ CESRA ในระดับภูมิภาคเอเชียได้ศึกษา และใช้ประโยชน์ รวมทั้งให้ศูนย์ CESRA นำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลงานวิจัยในระดับเอเชีย และเป็นการสร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรให้แก่ภูมิภาคเอเชียภายใต้ภารกิจของศูนย์ CESRA นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์ CESRA ตลอดจนพัฒนาโครงการวิจัยตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด้านดิน ให้องค์กรสมาชิกศูนย์ CESRA สามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยการประชุมประกอบด้วยการบรรยาย การเสวนา และการประชุมโต๊ะกลม โดยดำเนินการในลักษณะผสมผสานทั้งแบบการประชุมต่อหน้าและการประชุมเสมือนจริง
        ทั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence on Soil Research in Asia : CESRA) จัดตั้งขึ้นโดยสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership) และประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 มีภารกิจและบทบาทหน้าที่หลักในการดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพยากรดินในภูมิภาคเอเชียในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลดิน งานวิจัยหรืองานวิชาการด้านทรัพยากรดิน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของนักวิชาการด้านดินจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรดิน ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรดินให้เหมาะสมในแต่ละประเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่การบรรลุความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร และสิ่งแวดล้อมที่มีความสมดุล ภายใต้ความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความต้องการใช้ที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากอัตราการเพิ่มของประชากรโลก ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเครือข่ายองค์กรด้านดินทั้งในและต่างประเทศ ในการมีส่วนร่วมผลักดันการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
Download Report: